Regulamin Sklepu Internetowego, Zielarsko – Medycznego LEKI NATURY
www.zielarskikwidzyn.pl

Kinga Guzowska - Boiwka

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Zielarsko – Medycznego LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka;

 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielarskikwidzyn.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem Zielarsko – Medycznym LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 11. Usługodawca, Sprzedawca – Sklep Zielarsko – Medyczny LEKI NATURY Kinga Guzowska – Boiwka.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 13. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 14. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 15. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

 16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 17. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 18. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zielarskikwidzyn.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.zielarskikwidzyn.pl , prowadzony jest przez LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka ul. Wschodnia 10F, 82 – 500 Kwidzyn, NIP: 581-186-43-75 , REGON: 220748277

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zielarskikwidzyn.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.7 Klienci posiadają możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego.

2.8 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.9 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.10 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej www.zielarskikwidzyn.pl usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.11 Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, klient oświadcza że:

a) informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,;

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez LEKI – NATURY Kinga Guzowska - Boiwka z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Wschodniej 10F w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień oraz – w przypadku złożenia stosownego dodatkowego oświadczenia – na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i ofert marketingowych oraz marketing bezpośredni za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od sklepu internetowego LEKI – NATURY Kinga Guzowska - Boiwka.

2.12 Dane osobowe podane w procesie rejestracji są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Właściciel Sklepu internetowego LEKI – NATURY Kinga Guzowska – Boiwka, z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Wschodniej 10F, jest administratorem ww. danych osobowych.

2.13 Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia swoich danych z bazy danych sklepu internetowego LEKI – NATURY Kinga Guzowska – Boiwka.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zielarskikwidzyn.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

3.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” .

3.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia ze sklepem internetowym LEKI – NATURY Kinga Guzowska - Boiwka Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

3.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Ceny i metody płatności

4.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

4.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Kwidzynie
ul. Kopernika 12
82-500 Kwidzyn

68 1020 1778 0000 2602 0077 1949

b) płatnością w systemie PayPall, Przelewy24

c) gotówką przy odbiorze towaru od kuriera ( za pobraniem)

d) gotówką przy odbiorze towaru w Sklepie przy ul. Kopernika 25C/3 Kwidzyn

4.3 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl, PayPall.pl.

4.4 Płatność za zamówione Towary musi nastąpić w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym do 14 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia, natomiast czas uiszczenia kwoty zamówienia dla systemu płatniczego Przelewy24, PayPall jest regulowana poprzez regulamin administratora systemu.

V. Dostawa

5.1 Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób podstawowy przesyłką kurierską, a jej koszty są zgodne z tabelą na stronie sklepu internetowego. Koszty dostawy są zależne od wartości zamówienia oraz formy płatności i zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Szczegółowy opis kosztów wysyłki znajduje się w zakładce Koszty dostawy”.

5.3 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar o prawidłowej jakości i zgodny z opisem zawartym w Sklepie.

5.4 Towary będą wysyłane za pośrednictwem wybranego przez kupującego środka dostawy na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

5.5 Termin realizacji dostawy wynosi przeciętnie 1-2 dni robocze licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W niektórych przypadkach termin dostawy może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie powiadomiony, ale nie dłużej niż do 30 dni od dnia zamówienia.

5.6 Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach 9 – 18.00 (w soboty od 9 – 14.00) po uprzednim kontakcie e-mail lub telefonicznym.

5.7 Za termin wykonania świadczenia uważa się termin przekazania Towarów Klientowi na wskazany przez niego adres. Z momentem wykonania świadczenia na Klienta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.

5.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zielarskikwidzyn.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie za pomocą elektronicznego „Formularza odstąpienia od umowy” na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na adres: Sklep Zielarsko – Medyczny LEKI NATURY ul. Kopernika 25C/3, 82 – 500 Kwidzyn.

6.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru i wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Klient w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zakupiony Towar, w stanie nienaruszonym, należy zwrócić na poniższy adres: Sklep Zielarsko – Medyczny LEKI NATURY ul. Kopernika 25C/3, 82 – 500 Kwidzyn.

6.4 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosi konsument żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5 Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), sprzedawca ma prawo odmowy do odstąpienia od umowy z Klientem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.6 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.7 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów.

7.1 Sklep internetowy LEKI NATURY Kinga Guzowska – Boiwka, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]. Sklep internetowy LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

7.3 Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru (paragon lub faktura vat) oraz w razie żądania jego wymiany na nowy lub naprawy dostarczyć towar do sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt.

7.4 Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze oraz o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona lub czy nie nosi śladów otwierania. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli odebrane produkty okażą się uszkodzone, prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego.

7.5 W razie nie rozwiązania sporu w następstwie złożonej przez Klienta będącego konsumentem reklamacji Sklep przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej formie pliku PDF oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

8.1 Sklep internetowy LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep Zielarsko – Medyczny LEKI NATURY ul. Wschodnia 10F, 82 – 500 Kwidzyn lub mailowo pod adres [email protected] .

8.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5 Sklep internetowy LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

8.6 W razie nie rozwiązania sporu w następstwie złożonej przez Klienta będącego konsumentem reklamacji Sklep przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

IX. Postanowienia końcowe.

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę spółki LEKI NATURY Kinga Guzowska - Boiwka

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Przed zakupem